ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Годишње достављање збирних података из јединствене евиденције непокретности у јавној својини До 10. фебруара орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, надлежан за вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини, за 2019. годину доставља Републичкој дирекцији за  имовину збирне податке из јединствене евиденције по извршеном годишњем попису непокретности у јавној својини. Подаци се достављају на […]

Порочитај…

ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА СВЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Месечно подношење пореске пријаве за ПДВ од стране пореских дужника Пореску пријаву за плаћање ПДВ подносе порески дужници који нису обвезници ПДВ само у месецу у коме имају обавезу прописану одредбом члана 10. Закона о ПДВ (за месец јануар 2020. године). Порески дужници који нису обвезници ПДВ не подносе Образац ПОПДВ већ само пореску пријаву […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила: „Службени гласник РС” бр. 11 од 7.2.2020, „Службени гласник РС” бр. 12 од 8.2.2020. и „Службени лист АП Војводине”, бр. 6 од 29.1.2020. године. […]

Порочитај…