ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Годишње достављање збирних података из јединствене евиденције непокретности у јавној својини До 10. фебруара орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, надлежан за вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини, за 2019. годину доставља Републичкој дирекцији за  имовину збирне податке из јединствене евиденције по извршеном годишњем попису непокретности у јавној својини. Подаци се достављају на […]

Порочитај…

ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА СВЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Месечно подношење пореске пријаве за ПДВ од стране пореских дужника Пореску пријаву за плаћање ПДВ подносе порески дужници који нису обвезници ПДВ само у месецу у коме имају обавезу прописану одредбом члана 10. Закона о ПДВ (за месец јануар 2020. године). Порески дужници који нису обвезници ПДВ не подносе Образац ПОПДВ већ само пореску пријаву […]

Порочитај…

Доношење финансијског плана корисника буџета АПВ  за 2020. годину

На основу чл. 50. Закона о буџетском систему директни и инди­ректни корисници буџета АПВ дужни су да своје финан­сијске планове ускладе са одобре­ним апропријацијама у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и донесу финансијски план за 2020. годину до 03.2.2020. године. Детаљније о доношењу Финансијских планова индиректних буџетских […]

Порочитај…

Крајњи рок за евидентирање стварних власника истиче 31. јануара

У складу са изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, сви регистровани субјекти, укључујући удружења, задужбине и фондације, дужни су да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године. Подсећамо сва удружења, задужбине и фондације да изврше упис у Централну евиденцију стварних власника, посебно имајући у виду члан 14. Закона о Централној евиденцији стварних […]

Порочитај…

Годишње издавање Потврде о плаћеним порезима и доприносима

Најкасније до 31. јануара 2020. године, сва правна лица – исплатиоци прихода – имају законску обавезу да за 2019. го­дину издају Потврду о плаћеним порезима из прихода физичком ли­цу, која чини основ за утврђивање годишњег по­реза на доходак гра­ђана.  О начину попу­њавања потврде о пла­ћеним поре­зима из прихода фи­зичког лица детаљније у Буџетском рачуноводству бр. […]

Порочитај…

Нови усклађени динарски износи акциза у примени од 1.2.2020. године

Нови усклађени динарски износи акциза  (,,Сл.гл.РС“ бр 5/20)  из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка […]

Порочитај…

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословне обавезе свих буџетских корисника на дан 15. јануар 2020. • Сачињавање и подношење месечног прегледа обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ • Подношење тромесечног прегледа обрачуна – обрасца ПОПДВ и пореске пријаве Пословне обавезе директних буџетских корисника на дан 15. јануар 2020. • Квартално извештавање о извршеним трансферима локалној власти и о исплаћеним субвенцијама Пословне […]

Порочитај…

Крајњи рок за доношење финансијских планова буџетских корисника за 2020. годину

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који по закону имају обавезу доношења финансијског плана, треба да у року од 45 дана од дана ступања на снагу Закона о буџету РС за 2020. годину донесу финансијски план за 2020. годину. Како је Закон о буџету РС за 2020. годину ступио на снагу 30.11.2019. године, крајњи рок […]

Порочитај…

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СВИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ДАН 7/8. јануар 2020.

Достављање података о броју укупно запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица Подаци се достављају Управи за трезор у електронској форми до 7.* у месецу за претходни месец и садрже: податке о примањима запослених, изабраних и постављених лица, као и ангажованих лица, укључујући и лица ангажована преко студентских и омладинских задруга. * Ако последњи дан рока […]

Порочитај…