ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службенa гласила: „Службени гласник РС”, број 5 од 22.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 141 од 27.12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 142 од 27.12.2019. године. […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службенa гласила: „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1 од 21.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 135 од 25.12.2019, „Службени лист Града Београда”, број 138 од 27.12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 139 од 27.12.2019. године. […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила: „Службени гласник РС”, број 2 од 15.1.2020, „Службени лист АП Војводине”, број 2 од 9.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 132 од 23.12.2019, „Службени лист Града Београда”, број 133 од 24. 12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 134 од 25.12.2019. године. […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила: „Службени гласник РС”, број 1 од 10.1.2020, „Службени лист Града Београда”, бој 125 од 17.12.2019, „Службени лист Града Београда”, бој 127 од 18.12.2019. и „Службени лист Града Београда”, бој 129 од 20.12.2019. године.   […]

Порочитај…