Доношење финансијског плана корисника буџета АПВ  за 2020. годину

На основу чл. 50. Закона о буџетском систему директни и инди­ректни корисници буџета АПВ дужни су да своје финан­сијске планове ускладе са одобре­ним апропријацијама у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и донесу финансијски план за 2020. годину до 03.2.2020. године.

Детаљније о доношењу Финансијских планова индиректних буџетских корисника у Буџетском рачуноводству бр. 1/20.