АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана и доприноса – у примени oд 1.2.2020.

На осно­ву податка о висини го­дишњег индекса потрошачких цена у ка­лен­дарској години ко­ја претходи години у којој се усклађива­ње врши према податку РЗС од 101,9 Влада Ре­пу­блике Србије доне­ла je усклађене ди­нарске неопоре­зиве износе који се у ск­ладу са Законом о порезу на доходак грађана изузимају из опорезивања зарада и других примања (објав­љени у „Сл. […]

Порочитај…

Почиње исплата стипендија за надарене ученике и студенте

Исплата прве, друге и треће месечне рате стипендија изузетно надареним ученицима, за школску 2019/2020. годину, као и  исплата прве месечне рате стипендија изузетно надареним студентима за школску 2019/2020. годину почиње данас, 24. јануара 2020. године. Месечни износ стипендије за изузетно надарене ученике је 15.000 динара, док је месечни износ стипендије за студенте основних и мастер студија 24.000 динара. За студенте […]

Порочитај…

Министарство културе и информисања расписало нови конкурс

Министарство културе и информисања расписало је Конкурс за суфинансирање оргaнизације и реализације годишњег програма представљања српске књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига у 2020. години, и то: у Лајпцигу, 12-15. март 2020. у Пекингу, 26-30. август 2020. у Москви, 2-6. септембар 2020. у Франкфурту, 14-18. октобар 2020. године. Циљ конкурса jе развој међународне сарадње у области […]

Порочитај…

Градови и општине унапређују услуге за грађане

Министарство државне управе и локалне самоуправе подржало је 14 локалних самоуправа да успоставе Јединствено управно место како би омогућили грађанима да на једном месту заврше све послове које имају са управом. Утврђује се и Програм развоја еУправе односно, конкретне активности и мере којима ће наша управа постати еУправа и користити нове технологије, како би грађанима пружила […]

Порочитај…

Развој Отворене наукe у Србији

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја формиран је Тим за Отворену Науку у Србији (ТОНуС) и дефинисане су основне теме којима ће се ТОНуС бавити, као и њихови координатори. Министарство је доношењем Платформе за отворену науку (2018.) и Законом о науци и истраживањима (2019.) исказало опредељеност за примену отворене науке у Србији. У претходне […]

Порочитај…

Нови усклађени динарски износи акциза у примени од 1.2.2020. године

Нови усклађени динарски износи акциза  (,,Сл.гл.РС“ бр 5/20)  из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службенa гласила: „Службени гласник РС”, број 5 од 22.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 141 од 27.12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 142 од 27.12.2019. године. […]

Порочитај…

Резултати Koнкурса за суфинансирање научне и технолошке сарадње Србије и Немачке

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачка служба за академску размену (ДААД) усвојили су листу за финансирање 25 пројеката од укупно 58 предложених који су испуњавали услове Конкурса за суфинансирање научне и технолошке сарадње Србије и Немачке за период од 01. јануара 2020.  до до 31. децембра 2021. године. Листа пројеката усвојена […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службенa гласила: „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1 од 21.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 135 од 25.12.2019, „Службени лист Града Београда”, број 138 од 27.12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 139 од 27.12.2019. године. […]

Порочитај…

Електронска огласна табла суда почела са радом

Од 1. јануара 2020. године почела је са радом електонска огласна табла суда – еТабла, коју је успоставило Министарство правде у сарадњи са УСАИД Пројектом „Владавине права“. На еТабли грађани и правна лица сада могу да пронађу сва писмена из извршног поступка. Електронска огласна табла заменила је досадашње физичке огласне табле по судовима, чиме је повећана […]

Порочитај…