ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Годишње достављање збирних података из јединствене евиденције непокретности у јавној својини

До 10. фебруара орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, надлежан за вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини, за 2019. годину доставља Републичкој дирекцији за  имовину збирне податке из јединствене евиденције по извршеном годишњем попису непокретности у јавној својини.

Подаци се достављају на Обрасцу ЗОС ЈС са стањем на дан 31.12.2019. године искључиво у електронском облику преко web апликације – Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.

Детаљније у „Буџетском рачуноводству” бр. 2-3/20.