ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА СВЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Месечно подношење пореске пријаве за ПДВ од стране пореских дужника

Пореску пријаву за плаћање ПДВ подносе порески дужници који нису обвезници ПДВ само у месецу у коме имају обавезу прописану одредбом члана 10. Закона о ПДВ (за месец јануар 2020. године).

Порески дужници који нису обвезници ПДВ не подносе Образац ПОПДВ већ само пореску пријаву ПППДВ електронским путем у коју уписују ознаку 2. у поље 2.1. – Тип подносиоца пријаве, будући да је то ознака за пореског дужника који није обвезник ПДВ.