Статистика-подаци

 Просечна и минимална зарада у РС

 Основица за обрачун социјалних доприноса

 Остала примања запослених

 Цене рада за делатност ванпривреде

 Коефицијент раста потрошачких цена у РС

 Референтна каматна стопа и стопа затезне камате за неблаговремено плаћене јавне приходе

 Стопе затезне камате

 Износи права на финансијску подршку породици са децом

 Коефицијенти за израчунавање висине месечне закупнине

 Откупна цена стана по Закону о становању